Phonebook สพม.แพร่

 • ผู้บริหาร สพม.แพร่

 •   นายเจริญชัย กิตติพีรเดช : ผอ.สพม.แพร่   นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม : รอง ผอ.สพม.แพร่   นางศุภมาส สินมณี : รอง ผอ.สพม.แพร่
 • กลุ่มอำนวยการ

 •   นางลัดดา อิ่มใจ : ผอ.กลุ่ม   นายธนรา สมจิตต์   นางมัลลิกา วงศ์รัตนธรรม   นายนาวิทย์ สมบัตินันท์   นายชัยวัฒน์ ขยายเสียง   นายณภัทร เมฆอากาศ   นางสาวกฤษณา คำพลอย   นายวรฉัตร โสภารัตน์   นายธนวัฒน์ พะโพขันซ้าย   นายอนุพงษ์ วงค์วุฒิ   นางกรวิภา ร่มเย็น : แม่บ้าน   นางปาริชาติ กวาวเจริญ : แม่บ้าน   นายชลธิศ มณีพันธุ์ : ยามรักษาการ   นายประทวน ชื่นบาน : ยามรักษาการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

 •   นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ : ผอ.กลุ่ม   นางอรนิช รัตนชมภู   นางสาววรรณภา บัวบาน   นางดวงฤดี อุปนันท์   นางภคพร กฤตพรกุล   นางจิราวรรณ กาศสนุก   นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก   นายธวัช หงษ์สามสิบหก   นางสาวจิรนันท์ ถิ่นทิพย์   นางลภัสรดา ศฤงคาร   นางสาวสุนันธินี ธนันชัย   ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
 • กลุ่มนโยบายและแผน

 •   นางธมลวรรณ อริยะจักร์ : ผอ.กลุ่ม   นางสาวสุกัลยา ใจสว่าง   นายธวัชชัย เจริญคิด   นางจิราพร สิริจันทรพิมล   นางสาวศิริพร บุตรชา   นายณัฐวุฒิ เทียมแสน   นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ์   นางสาวเวนิกา ข้ามสาม
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา

 •   นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ : ผอ.กลุ่ม   นางวราลักษณ์ แสงด้วง   นางชินุตตรี อุตศรี   นางสกาวรัตน์ แดงอร่าม   นางสาวสุพนิตา ไฝทอง   นางสาวนันทวิมล บุญทันตา
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 •   นางทิพวรรณ วันไสยา : ผอ.กลุ่ม   นางพิสมัย สุคันธมาลา   นางสาวสุธาอร สีแดง   นางสาววราพร โปร่งทราย   นางฉัตรธิดา ศรีพันธุ์เนตร   นางสาวพัฒนา ปัญญา   นางสาวณัฐณิชา โมหา   นางกัญจน์รัตน์ เขตปิยรัตน์   นางสาวนรินธร เจริญกุศล
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

 •   นางสาววราภรณ์ สันป่าแก้ว : ผอ.กลุ่ม   นางสาวณัชริน ภิญโญ
 • กลุ่มกฏหมายและคดี

 •   นายพัชระ อนุวงศ์ : ผอ.กลุ่ม   นางภัทรวดี ยอดเรือน   นางสาวณัฐรินีย์ โปทา
 • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 •   นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร : ผอ.กลุ่ม   นางสาวมณฑารพ กาศเกษม   นางสาวกัลยา สุรีย์   นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์   นางฉัตรชนก ตันมา   นางสาวธัญพิชชา ฟองลอย   นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา   นางสาวอัญชนา แสงบุญเรือง   นางสาวสุพัตรา มาลัย   นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ์   นายชิติพัทธ์ แสงด้วง