หน้าแรก

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผอ.สพม.แพร่
ปฏิทินราชการ


รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดสพม.แพร่
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
โรงเรียนเมืองแพร่
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียนสองพิทยาคม
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
โรงเรียนลองวิทยา
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

ประกาศเจตจำนงสุจริต ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

      

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E)
ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก
หน่วยการเรียนรู้ ภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ

ผูัเผยแพร่ : นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2561 – 2562
ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2562 – 2563
ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าวสพม.แพร่

จดหมายข่าวของกลุ่มงาน

จดหมายข่าวโรงเรียน

การจัดการเรียนการสอนทางไกล


ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
รายงานงบทดลองรายเดือน
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง สพม.แพร่
สรุปข่าวพุธเช้าข่าวสพฐ.

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข่าวสรรหา สอบ บรรจุ แต่งตั้ง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์