หน้าแรก

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผอ.สพม.แพร่
ปฏิทินราชการ

สพม.พร

ประกาศเจตจำนงสุจริต ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

      

รางวัลเชิดชูเกียรติ


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2562 – 2563
ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2561 – 2562
ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E)
ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก
หน่วยการเรียนรู้ ภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ

ผูัเผยแพร่ : นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์