หน้าแรก

ประกาศเจตจำนงสุจริต ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

Previous
Next

 

ผู้เผยแพร่ : นายเสกสรร บุญยืน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังชิ้นวิทยา

ผู้เผยแพร่ : นางปานเนตร วงศ์ฟู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ผู้เผยแพร่ : นางปานเนตร วงศ์ฟู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ผู้เผยแพร่ : ว่าที่ร้อยตรี วีระภัทร แก้วทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ผู้เผยแพร่ : นางนาถตยา สุธรรม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสองพิทยาคม

ผูัเผยแพร่ : นายพชร คงประพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E)
ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก
หน่วยการเรียนรู้ ภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ

ผูัเผยแพร่ : นางสาววิทิตา สุขทั่วญาติ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2561 – 2562
ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2562 – 2563
ผู้รายงาน : นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่บทความ : ของกลุ่มกฎหมายและคดี

      

การจัดการเรียนการสอนทางไกล


รายงานงบทดลองรายเดือน
VTR เกี่ยวกับสพม.แพร่

สรุปข่าวพุธเช้าข่าวสพฐ.

โรงเรียนวิถีพุทธสพม.แพร่