คณะกรรมการ กตปน.

องค์คณะบุคคล

    

1.

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ประธานกรรมการ

2.

นายประกวด พายัพสถาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

กรรมการ

3

นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง

ผู้อํานวยการโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

กรรมการ

4

นางธิดา เสมอใจ

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

กรรมการ

5

นายอดุลย์ อะทะยศ

ผู้อํานวยการโรงเรียนนาน้อย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

6

นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ

ผู้อํานวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมิน

กรรมการ

7

นายดนัยรัตน์ กาศเกษม

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

กรรมการ

8

นายวสันต์ กิวัฒนา

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กรรมการ

9

ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ