คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ