ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นายสรพล กุมภิรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจัดการมัธยม

ศึกษา ศูนย์ 37

22 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552

นายเสรี พิมพ์มาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37

18 พฤษภาคม 2552 – 6 มกราคา 2552

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37

7 มกราคม 2554 – 10 ตุลาคม 2554

นายเสรี พิมพ์มาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37

11 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37

1 ตุลาคม 2555 – 1 ตุลาคม 2557

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37

1 ตุลาคม 2557 – 19 ตุลาคม 2559

นายมงคล หมวกพิกุล

รอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาราชการแทน

20 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์

รอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาราชการแทน

1 ตุลาคม 2560 – 1พฤศจิกายน 2561

นายประสิทธิ์ อินวรรณา

รอง ผอ.สพม.เขต 37 รักษาราชการแทน

1พฤศจิกายน 2561 – 4 กรกฎาคม 2562

นายปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37

4 กรกฎาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 37

28 ตุลาคม 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่

17 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน

 
 
ทำเนียบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
                                                            

ชื่อ – สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นายศิริพันธุ์ ขวัญอ่อน

29 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

นายดนัย สังข์เกิดสุข            

2 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558

นายมงคล หมวกพิกุล

3 ธันวาคม 2558 – 17 มีนาคา 2559

นายมงคล หมวกพิกุล

18 มีนาคม 2559 -30 กันยายน 2559

นายสุทธิ กล่ำรักษ์

18 มีนาคม 2559 -23 มกราคม 2560

นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์

18 มีนาคม 2559 -30 พฤศจิกายน 2562

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม

18 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

นายประสิทธิ์ อินวรรณนา

18 มีนาคม 2559 – 4 กรกฎาคม 2562

นางศุภมาส สินมณี

2 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน