วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

                     1.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

               2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

               3.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและลดความ

                 เหลื่อมล้ำทางการศึกษา

              4.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

              5.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา

                ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน

              6.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Tecnology)

                 สู่ Thailand 4.0

 

เป้าประสงค์ ( Goals)

          1.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

            ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          2.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

          3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ

             ในการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

          4.ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

             ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

             และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

          5.ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีความเป็นไทย

          6.มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต

             เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

            ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

วัฒนธรรมองค์กร

“น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ”

 

 

ค่านิยม (Values)

“มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”