o13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สพม.พร:

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ