o28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สพม.พร:

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

รายงานผลการพัฒนาครูฯ ปี 63