o32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สพม.พร:

ช่องทางการแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์  สพม.แพร่


 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 โทร.

 E-mail

 LINE QR-CODE

 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช  

 ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 095-1345690

 charoenchaik@hotmail.com

 

 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม

 รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 081-9629129

 wilawan1962@gmail.com

 

 นางศุภมาส สินมณี

 รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 085-0398955

 supaamas@gmail.com

 

 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ

 รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 095-4500529

  jrathapong.sumana@gmail.com