o39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.พร:

โครงการเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564