ผลการประกวดการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ(Best Practice)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เผยแพร่บทความ : กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้เขียน/เรียบเรียง : นายพัชระ อนุวงศ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้จัดทำ : นางสาวณัฐรินีย์ โปทา ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนิติกร
กลุ่มกฎหมายและคดี

จำนวนผู้เข้าชมบทความ

ประจำเดือนมิถุนายน2565
ประจำเดือนพฤษภาคม2565
ประจำเดือนเมษายน2565
ประจำเดือนมีนาคม2565

o43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.พร:

1. ระบบขอหนังสือรับรอง
2. ระบบสมุดโทรศัพท์ออนไลน์
3. คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สพม.แพร่
4. การดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
5. การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

o42 – มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สพม.พร:

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่