o43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพม.พร:

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o42 – มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สพม.พร:

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

o41 – รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

o39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.พร:

โครงการเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564