การพิจารณามาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 เพิ่มเติม