การออก “เอกสารรับรองความจำเป็น” สำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (เพิ่มเติม)