ประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เรื่อง การทำหน้าที่อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร รุ่นที่ 1 ปี 2564