ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น (รุ่น 4)