ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)