ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)