เผยแพร่ความรู้ หลักการควบคุมและข้อปฏิบัติการดูแลเด็กติดเกมหรืออินเทอร์เน็ต