o23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพม.พร:

o22 – ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพม.พร:

o21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สพม.พร: